arrow_upward

Ingurumen Kudeaketa

Azken urteotan, ingurumenaren kudeaketa Industrian erakundeen zati oso garrantzitsua bihurtu da ingurumenaren babesa bermatzen baitu, ingurumenaren alderdien identifikazio eta ebaluazioaren, legedia betetzearen eta etengabeko hobekuntzaren bitartez.
SEMATECen eskaintzen ditugun zerbitzu teknikoak kudeaketa honen inguruan erakundeak orientatu eta babestera zuzenduta daude, beren ingurumen-helburuak eta haiei dagozkien legezko eskakizunak betetzen dituztela.

Ingurumen Ikuskaritzak

Ingurumen-ikuskaritzak enpresaren egoerak identifikatzea ahalbidetzen du bere ingurumen alderdiei dagokienean: lehengaiak eta material laguntzaileen kontsumoa, ura eta energia, hondakinak, sortutako hondakinak, aireko isuriak, zarata, lurzoruaren kutsadura, etab.

Ingurumenaren lege-eskakizunak betetzearen diagnostikoa

Diagnostikoak erakundea bere ingurumen egoeraren berri izatea ahalbidetzen du ingurumenari dagokion legeriaren betetzearekin batera.

 • Instalazioetako jardueraren ingurumen aspektuak identifikatzea (hondakinak, isurketak ...)
 • Ingurumen-arau aplikagarriak identifikatzea.
 • Araudiaren betetze mailaren ebaluazioa.
 • Ingurumenari buruzko lege eskakizunak betetzeari buruzko aholkularitza.

Jarduera lizentzia

Halabeharrez eta funtzionamenduan sartu baino lehen, hedapen edo erreforma, sailkatutako jarduera eta instalazioak, ingurumenean sor dezaketen gaitz handiago edo txikiagoaren arabera, pertsonei edo hauen ondasunei, administrazio-lizentzia erregimenaren edo aurre-komunikazioaren menpe egon behar dute.
Otsailaren 27ko 3/1998 Legeko II. Eranskinean, administrazio-lizentzia edo aurre-komunikazio erregimenaren menpe dauden jarduera eta instalazioen zerrenda jasotzen da.

Ingurumen Baimen Integratua

Instalazio publiko edo pribatuen titularrak, zeinak edozein industria jarduera-kategoriatan sartutakoak diren eta Kutsaduraren Kontrol eta Prebentzio Integratuaren uztailaren 1eko 16/2002 Legearen I. Eranskinean zerrendatuta dauden, baimen hau izan beharko dute.
Ingurumen Baimen Integratua instalazio hori kokatuta dagoen Autonomia Erkidegoko organo eskudunaren ebazpena da; ondorioz, ingurumena eta pertsonen osasuna babestearen helburu bakarrarekin instalazio baten edo zati bat ustiatzea baimentzen da, baldintza jakin batzuetan

Hondakinak

Industria jarduerek sorturiko hondakinak hondakin arriskutsu eta hondakin ez arriskutsuetan sailka daitezke.
Hondakinen produkzioa, edukitzea eta kudeaketa hondakinen eta kutsatutako lurzoruei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean arautzen da, non hondakinen kudeaketa, biltegiratze, nahasketa, ontziratzea eta etiketatzeari buruzko betebeharrak ezartzen diren.

 • Hondakin arriskutsuen ekoizlearen aurre-jakinarazpena
 • Hondakin ez arriskutsuen ekoizlearen urteko deklarazioa
 • Hondakin arriskutsuen kudeatzailearen baimena
 • Hondakin ez arriskutsuen kudeatzailearen baimena
 • Hondakin arriskutsuen minimizazio azterketa
 • Hondakinen transferentzia zentro gisa erregistratzea (RAEES)
 • Eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeko azterketak

Ontziak

Salgaiak edukitzeko, babesteko, manipulatzeko, banatzeko eta aurkezteko erabiltzen den edozein produktu ontzia da, lehengaietatik hasita, produktu bukatuetaraino, ekoizpen, banaketa eta kontsumo katearen edozein momentutan.
Enbalatutako produktuak merkaturatzen dituzten enpresek (industria eta merkataritzako ontziak) beren produktuen ontziaren kudeaketa egokiaz arduratu behar dira hauek hondakin bihurtzen direnean eta hauen bilketa eta birziklatze egokia egin behar dute.

 • Urteko ontzien eta hauen hondakinen aitorpena
 • Ontzi prebentzioen negozio plana eta hauen jarraipen txostenak

Isurketak

Isurketa eskumenek edo/eta baimenek, jabetza publikoan edo kolektore isuriak egin daitezkeen baldintzak ezartzea dute helburu, ur masen egoeraren gaitza minimizatzen delarik.

 • Ibaira isurketaren baimena
 • Kolektore isurketa baimena

Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

Atmosferako Jarduera Potentzialki Kutsagarritzat jotzen dira (APCA), "Bere izaera, kokalekua edota erabiltzen dituen prozesu teknologikoak direla eta kutsadura iturri bat dena, zeinen bere ezaugarriek kontrol erregimen bat eta jarraipen zorrotzago bat eskatzen duten”.
APCAak bere kutsatzaile potentzialaren arabera sailkatzen dira: A, B, C edo - (marratxoa), 100/2011 Errege Dekretuaren IV. Eranskinaren arabera.
Jarduera potentzialki kutsagarrienak (A eta B taldeak) baimena behar dute eta gutxien kutsatzen dutenak (C taldeak) jakinarazpen bat.

Konposatu organiko lurrunkorrak

Konposatu organiko lurrunkorrak (COV) gas egoeran eta giro-tenperaturan agertzen diren hidrokarburo guztiak dira edo tenperatura horretan oso lurrunkorrak direnak. Konposatu organiko COV gisa kontsideratu daiteke, 20ºC-tan 0,01 kPa –ko presioa duena edo pareko lurrunkortasuna duena erabilera partikularreko baldintzetan.
COV terminoak konposatu kimiko ugari hartzen ditu barne: hidrokarburo alifatikoak, aromatikoak eta hidrokarburo kloratuak; aldehidoak, ketonesak, eterrak, azidoak eta alkoholak.
COVen jaulkipena urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuak arautzen ditu, jarduera zehatzetako erabilera disolbatzaileek eragindako konposatu organiko lurrunkorren isurketen mugak jarriz.
Eranskinean zerrendatutako 15 jardueratan garatzen diren instalazioei aplikatzen zaie, II. Eranskineko disolbatzaileen kontsumo atariak gainditzen badira.

 • Konposatu organiko lurrunkorren instalazioen erregistroan inskribatzeko jakinarazpena.
 • Emisioen jarraipena disolbatzaileen urteroko deklarazio baten bidez (disolbatzaileen kudeaketa-plana edo murrizketa-sistema).

Produktu kimikoen biltegiratze legeztatzea (APQ)

Produktu Kimikoen Biltegiratzea arautzen da apirilaren 6ko 656/2017 Errege Dekretuan, Kimika Arloko Produktuen Araudia eta bere jarraibide tekniko osagarriak MIE APQ-0, MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ- 3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7, MIE APQ-8, MIE APQ-9, MIE APQ-10 onartzen dituena.
Araudi honek eta bere jarraibide tekniko osagarriek dendek bete behar dituzten segurtasun neurriak adierazten dituzte eta baita legalizazio prozedura eta instalazio mota honentzako aldizkako berrikuspenak ere.
APQ aplikatzen dituzten biltegiak jakinaraziak eta legeztatuak izan behar dira. Administrazio prozedurak biltegia kokatuta dagoen Autonomia Erkidegoetako Industria Ordezkaritzetan egiten dira.

Lurzoruaren kutsaduraren inguruko aurretiko txostena

Aurreikusitako egoeraren txostenak helburu bikoitza du; alde batetik, lurzoruaren kutsaduraren prebentzioa sustatzea, lurzoruaren babeserako hartutako edo hartzera dauden neurriak identifikatuz eta, bestetik, industria aktibitateak garatzen edo garatu izan diren modua dela eta, edota instalazioak kokatuta dauden ingurunearen sentikortasuna dela eta giza-osasunarentzako edo substantzia kutsatzaileen presentziak sortutako ekosistementzako arrisku onartezina egon litekeen lurzoruak detektatzea.

EDMA EPRTR aplikazioa

2000ko uztailaren 17ko Batzordearen emisio kutsagarrien inbentarioari buruzko Erabakiaren bidez Europar Batasuneko uren eta aireko isurien inguruko datuak biltzen dituen EPER inbentarioa arautu zen.
Horrez gain, 166/2006 (EE) Erregelamenduaren arabera, 2007 urteaz geroztik EPERren erregistroa Europako Kutsatzaileen Emisio eta Transferentzia Erregistroagatik aldatu da.
Erregistro berri honek EPERren erregistroaren betebeharrak honako alderdi hauetan zabaltzen ditu: instalazio motak, lurrera isurtzeak, hondakin transferentziak, iturri difusoen isurpenak, parte hartze publikoa eta informazio komunikazioen periodikotasuna.
Horrela, IPPC enpresek, urtero martxoaren 31 baino lehen, eDMA EPRTR egin beharko dute, IKSeem bidez, non aipatutako alderdiei buruzko datuak ematen diren. Ondoren, Autonomia Erkidegoek, aldi berean, informazio hori urtero jakinarazi behar diote Ingurumen Ministerioari, Estatuko Emisioen Inbentarioan inskribatu dezan, eta ondoren, Europako Batzordera eraman dezan..

Ingurumen-zaintze programa (IPPC enpresak)

Ingurumen Baimen Integratuen ebazpenek honako hau diote:
Ingurumen zainketa programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak zuzenean erregistratuko dira eta Ingurumeneko Sailburuorde honetara bidaliko dira Ingurumen eta Lurralde Politikak prestatutako PVA Gidan ezarritako CD edo DVD formatu estandar baten arabera.
Horrela, aipatutako programak adierazitako periodoan egindako kontrol guztiak, kanalaren eta / edo itsasoaren isurketei buruzkoak izan ezik, ingurumena kontrolatzeko programarekin batera aurkeztuko dira eta erreferentziazko urtea amaitutakoan.
Urtero egiten den erreferentzia hau, beti martxoaren 31 baino lehen eta zaintza-programaren emaitzak txostenarekin batera bidali beharko dira.

Ingurumen kudeaketa sistemak

Erakunde asko, bere enpresak ingurumenean eragindako inpaktua aztertu eta kudeatzerako orduan edota hirugarrenei arlo honekin duen konpromisoa frogatzerako orduan tresnarik ez edukitzearen arazoarekin topatzen dira.
Ingurumenaren kudeaketa sistema batek, erakunde baten ingurumenarekin betebeharrak modu eraginkorrean kudeatzen ahalbidetzen du. Dokumentu-sistema bat da, erakundea ingurumen-arloan nola funtzionatzen duen islatzen duena eta ziurtatzen bada, hirugarrenei ingurunearekin egunerokoko "lan ona" egiten dela frogatzea ahalbidetzen du.
ISO 14001. Ingurumenaren Kudeaketarako Nazioarteko Araua, etengabeko hobekuntzan oinarritua eta ISO 9001 eta OHSAS 18001 arauetan oinarritutako beste kudeaketa sistemekin erraz integratzen dena.
EMAS: Komunitatearen Kudeaketa eta Ingurumen Ikuskaritzako Sistema. EMAS-en eskakizun gehienak ISO 14001-ren eskakizunetan oinarritzen dira, baina kontuan hartu behar dira zenbait baldintza gehigarri, hala nola:

 • Ingurumenari buruzko zeharkako alderdiak zehaztea, erakundeek hauen gaineko kontrol osorik ez dutela.
 • Komunikazioa eta kanpo harremanak publikoarekin eta beste alderdi interesdunekin elkarrizketa irekia mantentzen dutela frogatzeko, tokiko komunitateak eta erabiltzaileak barne, beren jardueren, produktuen eta zerbitzuen ingurumen inpaktuari buruz, publikoaren eta beste interesdunen kezka-alderdiak ezagutu ahal izateko.
 • Erakundearen ingurumen errendimenduaren etengabeko hobekuntzara bideratutako prozesuan langileen parte hartzea.
 • Ingurumen adierazpenak prestatzeko beharrezkoak diren erantzukizunak eta informazioa zehaztea.

EKODISEINUA: UNE 150301 araua, diseinu eta garapen prozesuetarako Ingurumen Kudeaketa Sistema bat ezartzeari buruzkoa da. Honen helburu nagusia erakunde batek diseinatutako produktuei edo zerbitzuei lotutako ingurumen alderdien aspektuen identifikazio, kontrol eta etengabeko hobekuntza sistematikoa txertatzea da.
BARNE IKUSKARITZA: inplementatutako kudeaketa sistemaren eraginkortasuna ebaluatzen da. Erakundeei beraien kudeaketa sistemaren eraginkortasunari eta erreferentziazko arau estandarra eta aplikagarri den legedia betetzeari buruzko konfiantza eskaintzen diete. Hobekuntza tresna gisa balio dute puntu ahulak detektatzeko eta zuzentzeko.

Segurtasun aholkularia

Urriaren 8ko R.D. 1566/1999ak, errepide, trenbide edo bide nabigagarrien bidezko salgaien garraio arriskutsuen segurtasun aholkulariei buruzkoa, ADRak eragindako erakundeei Segurtasun Aholkulariaren irudia izatea eskatzen die. Irudi hori erakundearen kanpokoa izan daiteke. Segurtasun aholkulariaren esku hartzea honako hau da:

 • Salgai arriskutsuen karga, deskarga edo / eta garraioari buruzko arauak betetzea.
 • Enpresako praktika eta prozedura aztertzea.
 • Erakundea aholkatzea, salgai arriskutsuak kargatzeari, deskargatzeari eta / edo garraiatzeari buruzko erabakiak har ditzan.
 • Enpresa zuzendaritzara zuzendutako urteko txostena idaztea, 1566/99 RD 7-ko 7. artikuluan adierazitakoaren arabera.

IKSeem sistema

IKSeeM (Ingurumen Informazioaren Kudeaketa Sistema Integrala) Euskadiko enpresen eta / edo Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Planiako, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren informazioaren trukerako tresna da.

 • IKSeeM (Ingurumen Informazioaren Kudeaketa Sistema Integrala) Euskadiko enpresen eta / edo Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Planiako, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren informazioaren trukerako tresna da.
 • Prestakuntza pertsonalizatua aplikazioaren erabileran

Boletinean izena eman nahi dut